| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


எண்ணம்
(பெ.) நினைப்பு, சிந்தனை, thinking, thought. ஆலோசனை, திட்டம், plan, idea. கருத்து, opinion.