| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஈவுத்தொகை
லாபத்தில் தரும் விகிதம் - divident - (பெ.) ஒரு நிறுவனம் அதன் பங்குதாரருக்கு லாபத்தில் தரும் விகிதம்