| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


மதிப்புரை
புத்தக விமர்சனம் - book review, evaluation - (பெ.) ஒரு புத்தகத்தின் நிறை குறைகளை மதிப்பிட்டு எழுதும் விமர்சனம்