| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஓடம்
சிறிய படகு - small boat - (பெ.) ஆறு, ஏரிகளில் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்ல உதவும், குறைந்த அகலமும், அதிக நீளமும் கொண்ட சிறிய படகு, தோணி, small boat to ferry passengers across a river or lake.