| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


பல்பொருள் அங்காடி
பல பொருட்கள் விற்பனையகம், departmental store, supermarket - (பெ.) வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் ஒரே இடத்தில் விற்பனை செய்யும் இடம்