| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


உப்பளம்
உப்பு சேகரிக்கப்படும் இடம் - salt pan - (பெ.) பாத்திகளில் கடல் நீர் தேக்கப்பட்டு, ஆவியாகி உப்பு சேகரிக்கப்படும் இடம்