| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


வசீகரம்
கவர்ச்சி, attraction; allurement - (பெ.) (-ஆக, -ஆன) அழகு இனிமையால் கவர்தல்