A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

T

tweet
v. give a chirp, v. a chirping sound - பறவையின் கிரீச்சொலி, பறவையின் குறு முரல்பு ஒலி