| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஆதவன்
சூரியன், sun - (பெ.) (உ.வ), ஞாயிறு