| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஐப்பசி
ஏழாம் தமிழ் மாதம் - seventh tamil month - (பெ.)