| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஔஷதம்
மருந்து - Medicine - (பெ.) (அ.வ)