| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


சட்டி
மண் பாத்திரம் - small earthen pot or pan - (பெ.) அகன்ற வாயும், குறைந்த உயரமும் உள்ள மண் பாத்திரம்