| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஏறுநடை
கம்பீர நடை - proud walk, majestic gait - (பெ.) பெருமித நடை