| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


இடையூறு
இடைஞ்சல் - obstruction, nuisance - (பெ.) தடை, தொல்லை