| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஜடாமுடி
முடிக்கற்றை - matted hair - (பெ.) ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்த முடிக்கற்றை