| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


கட்டுத்திட்டம்
கட்டுப்பாடு - discipline, control - (பெ.) (-ஆக, -ஆன) (பே.வ)