| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


லாடம்
குதிரை அல்லது மாட்டின் காலில் பொருத்தப்படும் இரும்புத்தகடு - horse shoe - (பெ.) குதிரை அல்லது வண்டி மாட்டின் குளம்பு தேய்வதை தடுக்க அதனடியில் பொருத்தப்படும் இரும்புத் தகடு