| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


நரபலி
மனித உயிர் காணிக்கை - human sacrifice - (பெ.) தெய்வத்துக்கு மனித உயிரை காணிக்கையாக தரும் சடங்கு