| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஞாலம்
உலகம் - earth - (பெ.) (உ.வ) பூமி