| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஒட்டுத்துணி
சிறு ஆடை - rags - (பெ.) (பே.வ) உடலை மறைக்கும் சிறு ஆடை அல்லது துணி