| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ரசீது
சீட்டு - receipt - (பெ.) பணம் அல்லது பொருள் பெற்றுக் கொண்டு தரும் சீட்டு