| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


டம்பம்
பகட்டு - showy - (பெ.) (-ஆக, -ஆன) (பே.வ) ஆடம்பரம், சவடால், vain, empty boast.