| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஊத்தப்பம்
தடிமனான தோசை - thick dosa - (பெ.) தோசைக்கல்லில் புளித்த அரிசி மாவை ஊற்றி தயாரிக்கும் தடிமனான தோசை