| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


யாமம்
இரவு - night - (பெ.) (உ.வ.) சாமம்